Gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADDICT

 

 

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website.

 

U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek aan deze website verderzet.

 

 

I.            Algemeen:

 

-          U bezoekt een website van BVBA ADDICT (hierna ‘ADDICT’) een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Gitschotellei 119 te 2600 ANTWERPEN-BERCHEM, ondernemingsnummer 0479.274.228.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op uw toegang/gebruik hiervan.

 

Door deze website te bezoeken/te gebruiken geeft U aan in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

 

De algemene voorwaarden kunnen door ADDICT worden gewijzigd en/of aangepast zonder voorafgaandelijke kennisgeving en dit naar eigen goeddunken en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot/gebruik van deze website vanaf dergelijke wijziging.

 

Wij raden U derhalve aan om deze algemene voorwaarden op regelmatige wijze te consulteren.

 

-          Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onlineverkoop door ADDICT.

 

Dit betekent dat elke aankoop die plaatsvindt, zal gebeuren onder de op dat ogenblik op de website voorkomende voorwaarden hetgeen dus de aanvaarding door de koper van deze voorwaarden impliceert.

 

Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief BTW, behoudens anders vermeld.

 

Op de relatie tussen ADDICT en de koper/gebruiker van de website is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onwettig zouden worden verklaard, dan zal dit op geen enkele wijze de geldigheid of toepasbaarheid van de overige voorwaarden aantasten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eventueel nalaten door ADDICT om één van de algemene voorwaarden af te dwingen of een recht hiervan uit te oefenen, zal nooit kunnen beschouwd worden als een verzaking door ADDICT aan deze voorwaarden en zal nooit de geldigheid van dit recht aantasten.

 

Voor vragen in verband met de algemene voorwaarden, kan steeds contact worden genomen met de klantendienst van ADDICT en dit als volgt:

 

-          Per brief: Addict BVBA, maatschappelijke zetel Gitschotellei 119, 2600 Berchem

-          Per telefoon: +32 (0)3 321 00 15 –

-          Per e-mail: info@addictstore.com

 

 

 

II.            Gebruik website:

 

II.1

Door het gebruik van de website stemt de koper/gebruiker in met de voorwaarden hierin begrepen het privacybeleid van ADDICT.

 

II.2

De koop/gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat hij zelf verantwoordelijk is voor elk gebruik van de website door hemzelf en diegene die zijn login-informatie gebruikt.

 

II.3

Elke informatie die door de koper/gebruiker wordt overgemaakt aan de server van ADDICT en dit ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, zal niet onwettelijk zijn of op andere wijze ongeschikt voor openbaarmaking.  De koper/gebruiker zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen te scannen en te verwijderen.

 

II.4

De website van ADDICT kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen.  ADDICT heeft geen zeggenschap over de inhoud of over om het even welk kenmerk van deze website of pagina’s en kan hiervoor en/of voor de eventuele rechtstreekse en/of onrechtstreekse gevolgen ervan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

 

II.5     

     ADDICT zal alle redelijke inspanningen leveren opdat haar website vrij is van virussen en van andere technische defecten opdat alle persoonlijke informatie die de koper/gebruiker bezorgt, veilig zou zijn.  Echter, wegens de aard van het internet en het feit dat dit geen beveiligd systeem is, kan ADDICT geenszins garanderen dat haar website vrij is van virussen/technische defecten en/of dat de persoonlijke informatie die de koper/gebruiker bezorgt  niet wordt onderschept door derden. Wanneer dit laatste zou gebeuren dan kan ADDICT hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 

 

 

II.6

ADDICT zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat haar website 24 uur per dag toegankelijk is en dat de informatie op haar website correct is.  Ondanks het feit dat de online-catalogus met de grootste zorgvuldigheid werd opgemaakt, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten bevat of niet up to date is. ADDICT is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden info betreft, slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis.  In geen geval zal zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor drukfouten of materiële fouten.

 

II.7

ADDICT behoudt zich het recht voor de inhoud/voorstelling/toegankelijkheid/beschikbaarheid van eender wel deel van de website op eender wel moment en zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving te verwijderen/wijzigen/verbeteren/actualiseren.

 

II.8

ADDICT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen) of onrechtstreekse schade (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel)) – of voor verliezen ongeacht de oorzaak (contractueel, buitencontractueel of andere oorsprong/aard) die het gevolg is van/op eender welke wijze verbonden is met: 

 

·         een onnauwkeurigheid/onjuistheid/onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op/via deze website of door het gebruik van dergelijke informatie.

·         de eigen uitrusting van de koper/gebruiker, het internet zelf, eender welke publieke lijnen en/of netwerken van operatoren.

·         binnendringing door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op deze website of een besmetting (bijvoorbeeld door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van deze website.

·         eender welke vertraging/dataverlies/schade in het kader van de transmissie tussen deze website en de ontvanger.

·         de toegang/het gebruik of de onmogelijkheid tot toegang/gebruik of vertraging in de toegang/het gebruik van deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of onmogelijkheid daartoe van eender welke component van deze website).

·         elk handelen of niet handelen door ADDICT of derden.

 

II.9

       Indien, onverminderd het voorgaande, de aansprakelijkheid van ADDICT wordt weerhouden, dan zal deze aansprakelijkheid in geen geval het bedrag overschrijden dat effectief wordt gewaarborgd door de verzekeraar BA-uitbating (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) van ADDICT. Op eerste verzoek van de koper/gebruiker zal ADDICT de koper/gebruiker een afschrift voorleggen van de op dat ogenblik geldende bijzondere polisvoorwaarden.

 

       De koper/gebruiker zal ADDICT vrijwaren voor elke vordering tegen haar gesteld door derden ten gevolge van een aankoop/bezoek/gebruik van de website door de koper/gebruiker.

 

 

 

 

 

 

III.              Aankoop via webshop:

 

III.1   

De koper/gebruiker van de website heeft de mogelijkheid om diverse artikelen online te bestellen.  Het plaatsen van een bestelling via de webshop van ADDICT impliceert ook een stilzwijgend akkoord met de hieronder vermelde verkoopsvoorwaarden die de modaliteiten bepalen van de bestelling, service, betaling en levering.

 

III.2

De online bestelling zal enkel worden geregistreerd indien de koper/gebruiker zich voldoende heeft geïdentificeerd.

 

III.3

Elke online bestelling impliceert het akkoord met de op de website vermelde prijs en het te koop aangeboden product zoals in de website beschreven.

 

III.4

            ADDICT zal pas uitvoering verlenen aan de op de website ontvangen bestelling onder volgende voorwaarden:    

 

·         In geval van voldoende identificatie van de koper/gebruiker en de beslissing van ADDICT om deze als koper te aanvaarden.

·         Voor zover volledige betaling van het aangekochte product door ADDICT werd bekomen.

 

Echter ook dan nog behoudt ADDICT zich het recht voor om de kooporder niet te aanvaarden mits – in dat geval – vanzelfsprekend het betaalde bedrag onmiddellijk terug te storten.

 

III.5

       ADDICT zal begin van uitvoering geven aan de op de website ontvangen bestelling door middel van de verzending van een e-mail met bevestiging van de bestelling aan de koper/gebruiker, zulks onverminderd het vermelde onder artikel III.4 laatste paragraaf.

 

III.6

ADDICT zal zich vervolgens inspannen om de voor akkoord aanvaarde bestellingen uit te voeren binnen de perken van de beschikbare voorraad.

 

Is een artikel niet meer in stock, en hieraan niet kan verholpen worden binnen een voor beide partijen redelijk tijdsverloop tussen de bevestiging van de bestelling door ADDICT en de voorziene periode van onbeschikbaarheid van het product, dan zal de bestelling als onuitvoerbaar worden beschouwd en het door de koper/gebruiker betaalde bedrag worden terugbetaald door ADDICT.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7

De online bestelling en de betaling dienen gelijktijdig te gebeuren.  Er kan op verschillende manieren betaald worden:  er kan betaald worden via Bank Contact/Mister Cash, Maestro, VISA en Mastercard.Het plaatsen en betalen van de bestelling gebeurt altijd in een beveiligde internetomgeving.

 

Zoals hoger vermeld gebeurt terugbetaling indien de bestelling door ADDICT niet wordt aanvaard waarbij ADDICT zich dus het recht voorbehoud om deze weigering ook nog te doen tussenkomen na de bevestiging van de bestelling.

 

In ieder geval zal ADDICT geen uitvoering geven aan de bestelling dan na ontvangst van de volledige betaling!

 

III.8

De koper/gebruiker kan kiezen tussen een levering aan huis of een levering op het adres van een derde, waarbij de leveringskost aan de koper/gebruiker zullen worden kenbaar gemaakt boven en naast de aankoopprijs van het bestelde product.

 

Hierbij dient erop gewezen te worden dat de door de koper/gebruiker gevraagde plaats van levering in hoofde van ADDICT ook een reden kan uitmaken om de bestelling niet te aanvaarden behoudens in het geval het betrokken adres op het Belgisch grondgebied is gelegen.

 

ADDICT verbindt er zich toe om de artikelen van de door haar aanvaarde bestellingen zo snel mogelijk te leveren.

 

De levertermijnen zoals aangegeven op de website zijn indicatief en zullen ADDICT op geen enkele wijze binden en/of geen reden vormen voor beëindiging van de overeenkomst door de koper/gebruiker.

 

III.9

De koper/gebruiker is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan ADDICT verschaft.  ADDICT kan niet worden aangesproken voor de afwezigheid van levering dan wel voor een niet tijdige levering indien zou blijken dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd door de koper/gebruiker.

 

III.10

Mocht zich alsnog per impossibile een probleem voordoen met de betaling en ADDICT ondertussen het bestelde artikel toch zou geleverd hebben, dan blijft het artikel eigendom van ADDICT en zal deze laatste gerechtigd zijn om het bij de koper/gebruiker of derden die het artikel voor de koper/gebruiker bijhouden, weg te halen of te doen  weghalen.  Dit recht van terugneming ontstaat derhalve louter door de niet betaling zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

 

Niettegenstaande voormeld voorbehoud gaan de risico’s op de koper/gebruiker over het moment van de levering aan laatstgenoemde.

 

 

 

 

De koper/gebruiker is in dat geval dus aansprakelijk voor de goede staat resp. het behoud van het artikel.  In het geval van dergelijke eigendomsvoorbehoud is het de koper/gebruiker vanzelfsprekend verboden het artikel te verpanden of op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken als zekerheid.

 

Het is hem bovendien uitdrukkelijk verboden aan het artikel wijzigingen aan te brengen, het onroerend door coöperatie of bestemming te maken, te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

 

III.11

In het geval de koper/gebruiker om welke reden dan ook in gebreke is te betalen dan zal het door hem verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten opbrengen aan de intrestvoet voorzien door de Wet betalingsachterstand en zal hij daarnaast een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de aankoopprijs (inclusief BTW) met en minimum van 100,00 € verschuldigd zijn.

 

III.12

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, neemt ADDICT ten aanzien van de eventueel meegedeelde levertermijn geen enkele garantie op zich.  Enkel indien beide partijen van oordeel dat          de redelijke termijn overschreden werd, ontstaat een gehoudenheid in hoofde van ADDICT om het goed terug te nemen en het door de koper/gebruiker betaalde bedrag terug te betalen en dit dus zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van deze laatste.

 

III.13

Op het gekochte artikel is uitsluitend de garantie van toepassing zoals verstrekt door de fabrikant of de importeur ervan.  Om beroep te doen op deze garantie, dient de koper het aankoopbewijs voor te leggen.

 

Stelt de koper een gebrek vast aan het artikel, dan heeft deze de verplichting dit aan ADDICT te melden binnen de maand na vaststelling. Nadien vervalt elk recht op vervanging of herstelling.

 

De betrokken garantie is niet van toepassing indien het defect ontstaan is door een ongeluk of verwaarlozing, foutieve montage, abnormaal/onjuist gebruik, dan wel slecht onderhoud, defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper/gebruiker.  De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.14

Indien een artikel de koper/gebruiker niet bevalt en dit werd aangekocht door een koper/gebruiker met de hoedanigheid van consument, dan heeft deze laatste de mogelijkheid af te zien van de aankoop en het gekochte artikel terug te zenden zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief.  De terugzending van een artikel dient evenwel plaats te vinden binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het aangekochte artikel en dient binnen de 14 dagen na levering ter kennis te worden gebracht aan de klantendienst van ADDICT zulks telkens onder straffe van verval van het recht op terugzending en van het recht op restitutie van het betaalde bedrag.  De kosten verbonden aan de terugzending zijn steeds ten laste van de koper. 

 

Zullen nooit worden teruggenomen:

·         Artikelen die zich niet in de originele verpakking bevinden

·         Artikelen waarvan de verpakking werd geopend dan wel beschadigd werd

·         Geïnstalleerde artikelen

·         Gebruikte artikelen

·         Bevuilde artikelen

·         Beschadigde artikelen

·         Onvolledige artikelen

·         Artikelen die te beschouwen zijn als ‘maatwerk’ gericht op het individu van de koper/gebruiker

 

 

 

IV.            Privacy:

 

ADDICT leeft de Belgische wettelijke bepalingen inzake privacy en onder meer deze m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens na.

 

Dit betekent dat ADDICT behoudens tegenbewijs wordt geacht de toestemming te hebben van de koper/gebruiker van de website om deze persoonsgegevens te verwerken resp. op te slaan, dat deze gegevens relevant, onjuist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.  ADDICT levert de nodige inspanningen om de gegevens van haar klanten te beschermen.  Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.  Ze zijn bestemd voor intern gebruik en dit o.m. om de koper/gebruiker op de hoogte te brengen van acties en prijsaanpassingen.  De koper/gebruiker heeft steeds het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn/haar gegevens te laten verwijderen uit het bestand van ADDICT.

 

Het verbod om persoonlijke gegevens door te geven aan derden geldt niet voor zuster- en/of met ADDICT samenwerkende vennootschappen (bijvoorbeeld bedrijven die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de bestellingen) en die o.m. voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde persoonsgegevens nodig hebben.

 

 

 

 

 

 

 

V.            Auteursrechten en eigendom:

 

ADDICT is eigenaar van de informatie die zij op de website verschaft en behoudt alle rechten (van (intellectuele) eigendom, auteursrecht, merken of andere) op alle materiaal op deze website (hierin begrepen maar niet beperkt de teksten, beelden, merken, handelsnamen) alsmede op de databanken toegankelijk via deze website.

 

Het is uitsluitend toegelaten om informatie van deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden of eraan te onttrekken voor privaat en dus niet-commercieel gebruik.

 

Voor alle duidelijkheid, behoudens uitdrukkelijk verleende andersluidende rechten – is het strikt verboden het geheel of een deel van de website te kopiëren/te vertalen/aan te passen/te wijzigen/te distribueren/commercieel te exploiteren ongeacht de vorm of de wijze (elektronisch, mechanisch of anders …).

 

Elke inbreuk op het voormelde staat bloot aan een zware sanctie zelf strafrechtelijk en zulks onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van ADDICT.

 

Het loutere feit dat ADDICT toegang tot en gebruik van deze website verleent, kan op geen enkele wijze beschouwd worden als een verlening van enige licentie/gebruiksrecht van de website en de hierin vervatte items.

 

Deze site geniet derhalve auteursrechtelijke bescherming in die zin dat het eigen of intern gebruik van de klanten er de bestemming van uitmaakt waarbij het niet toegestaan is te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer.